Solutions to the improvement of specialized knowledge and skill for lecturers at vinh medical university

GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tóm tắt:

Giảng viên Đại học y khoa là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Nghề nghiệp đòi hỏi ở người giảng viên cả trình độ chuyên môn của người thầy thuốc lẫn nghiệp vụ sư phạm của người thầy giáo. Trường Đại học Y khoa Vinh mới được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, giải pháp có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay là phải đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên.

Từ khóa: giải pháp, đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Y khoa Vinh

Abstract:

Being a lecturer at Medical University is a special job for which a lecturer must be selected, trained, employed, and treated in a special way. This occupation requires the lecturers to have both specialized knowledge of medicine and pedagogical practice. In order to meet this need, carry out the new duty, and provide urgent solutions in the present period, Vinh Medical University - which has been set up based on upgrading Vinh Medical College – has to train its teaching staff and enable them to improve their specialized knowledge and teaching skills.

Keywords: solution, teaching staff, Vinh Medical University

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng