The reality and ways to improve the quality of teaching and learning practical experiments in biology classes at high schools in Da Nang

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC – THPT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Thí nghiệm thực hành đóng vai trò quan trọng trong dạy học Sinh học. Tuy nhiên, việc dạy học thí nghiệm thực hành môn Sinh học vẫn còn nhiều bất cập, chưa mang đến hiệu quả cao trong quá trình dạy học. Việc phân tích thực trạng vấn đề này là hết sức cần thiết, tạo nền tảng cho việc đề xuất giải pháp và triển khai hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học thí nghiệm thực hành môn Sinh học – THPT.

Từ khóa: Nâng cao chất lượng giảng dạy, Thí nghiệm thực hành sinh học

Abstract:

Practical experiments play an important role in teaching and learning Biology. However, Teaching practical experiments is still inadequate and then doesn’t create high effectiveness in the teaching process. Therefore, the analysis of the reality of the above problem is necessary. Then, we can propose the effective ways to improve the quality of teaching and learning practical experiments in Biology classes at high schools.

Keywords: improving the quality of the teaching process, practical experiments in Biology classes

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20188930-12-18
218(01).201612730-03-16
312(03) - 201412620-09-14