The process of project-based learning in the subject :“Theory and method of teaching chemistry at high shool”

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC DỰ ÁN HỌC PHẦN “LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG”

Tóm tắt:

Những dự án trong Dạy học dự án (DHDA) không phải là những dự án trong xã hội thật. Do đó, tiến trình DHDA cũng không giống tiến trình thực hiện của một dự án thông thường. Tùy theo đặc thù của từng bộ môn, giáo viên có thể xây dựng các tiến trình DHDA khác nhau. Bài viết này giới thiệu tiến trình DHDA áp dụng trong giảng dạy học phần Lý luận và Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông đối với sinh viên sư phạm.

Từ khóa: dạy học dự án, lý luận và phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông, Hóa học

Abstract:

Projects” in project-based learning (PBL) are not projects in society; therefore, the process of teaching PBL is different from the process of implementing traditional projects. Moreover, projects in different subjects are also different from each other. This article presents the process of teaching PBL in the subject named “Theory and method of teaching chemistry at High school” to students of pedagogy.

Keywords: Project-based learning, PBL, Theory and methods of teaching chemistry at High school, chemistry

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
19(04) - 201331-12-13