Research on parameters of morphology and fitness of Cotu students at ethnic high school in Quang Nam

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI, THỂ LỰC CỦA HỌC SINH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CƠTU TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QuảNG NAM

Tóm tắt:

Nhân trắc học đường với mục đích nghiên cứu về thể lực và kiểm tra sức khỏe của học sinh là cơ sở khoa học để các nhà quản lý đề ra các chính sách, biện pháp giáo dục phù hợp. Qua quá trình nghiên cứu cho thấy, chỉ số hình thái và thể lực của học sinh Cơtu thuộc trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam đạt giá trị trung bình và thấp hơn so với học sinh cùng lứa tuổi tại thành phố Đà Nẵng

Từ khóa: hình thái, thể lực, dân tộc Cơ tu

Abstract:

Anthropometry at high school, along with the aim of researching and testing students’ physical health is the scientific basis enabling administrators to propose suitable educational policies and measures. The results of this research show that the parameters of morphology and fitness of Cotu students at Ethnic high school in Quang Nam reach an average value and a lower one than those of students of the same age in Da Nang

Keywords: morphology, physical health, Cotu Ethnic Group

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).20161530-03-16
213(04) - 20143420-12-14
31(1) - 201114015-11-11
41(1) - 201111015-11-11