Species composition and distribution of earthworms along altitude in the South of Hai Van pass and Ba Na Moutain Nature Reserve

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT THEO ĐỘ CAO Ở PHÍA NAM ĐÈO HẢI VÂN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ- NÚI CHÚA

Tóm tắt:

Đã xác định được 23 loài giun đất thuộc 4 họ, 4 giống. Trong đó Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa điều tra được 17 loài và nam Hải Vân điều tra được 17 loài, có 11 loài chung cho cả hai khu vực. Yếu tố địa động vật học Ấn Độ - Trung Hoa chiếm ưu thế. Sự phân bố giun đất tập trung chủ yếu ở độ cao dưới 200m và trên 1000m. Bước đầu đề xuất chọn các loài giun đất sử dụng trong cải tạo đất trống, đồi trọc ở khu vực nghiên cứu

Từ khóa: giun đất Hải Vân, giun đất Bà Nà

Abstract:

23 species of Earthworms belonging to 4 families and varieties have been defined. Ba Na Moutain Nature Reserve has been inspected and considered to be the home of 17 species and 17 species has also been announced in Hai Van Pass. There are 11common species in the two areas. The factor of Indochina geographical zoology is prominent. The dense distribution of earthworms is mainly at the altitude of under 200m and over 1000m. At first, it is proposed to choose the species of earthworms used in soil and bald hill improvement in the research areas.

Keywords: Earthworms in Hai Van, Earthworms in Ba Na

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
111(02) - 2014120-06-14
28(03) - 2013815-10-13
34(03)- 20122215-09-12
42(01) - 2012615-03-12
51(1) - 2011815-11-11