A study on the influence of some factors on the production of sio2 from rice husk

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN Quá TRÌNH ĐIỀU CHẾ SiO2 TỪ VỎ TRẤU

Tóm tắt:

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình điều chế SiO2 từ tro trấu, thu được sau khi đốt vỏ trấu ở 800oC, đã được nghiên cứu như ảnh hưởng của nồng độ NaOH, tỉ lệ rắn/lỏng, nhiệt độ và thời gian phản ứng. Điều kiện tối ưu để điều chế silic đioxit từ tro trấu là nồng độ NaOH 5,0 M; tỉ lệ rắn/lỏng: 1 gam tro trấu/20 ml dung dịch NaOH 5,0 M; nhiệt độ 1000C; thời gian phản ứng 4 giờ. Cấu trúc tế vi, dạng tinh thể, diện tích bề mặt của SiO2 được khảo sát bằng phương pháp phổ hồng ngoại, ảnh hiển vi điện tử quét, phổ nhiễu xạ tia X và đo hấp phụ BET. Kết quả đo phổ hồng ngoại cho thấy xuất hiện liên kết của nhóm silanol tự do (Si-O-H) và nhóm siloxan (Si-O-Si). Phổ nhiễu xạ tia X và hấp phụ BET cho thấy SiO2 điều chế từ vỏ trấu có cấu trúc vô định hình và diện tích bề mặt 108,96 m2/g.

Từ khóa: vỏ trấu, tro trấu, silic ddioxxit, hấp phụ, môi trường

Abstract:

The influence of some factors such as NaOH concentration, ratio of rice husk ash (RHA)/NaOH solution, temperature, time of reaction on the production of silica SiO2 from rice husk ash, obtained after the heat treatment of rice husk at 800oC, has been studied. The optimum conditions for preparation of silica from rice husk ash were NaOH 5.0 M; 1 g of RHA/100 ml NaOH 5.0 M; temperature 100oC; time of reaction 4 hours. The morphology, crytal structure, surface area of SiO2 were investigated by IR, SEM, XRD and BET. The infrared spectra data supported the presence of hydrogen bonded silanol group and the siloxane groups in silica. X-ray diffractograms and diffraction pattern showed that the obtained silica was amorphous. The specific surface area was found to be 108.96 m2/g

Keywords: Rice husk, rice husk ash, silica, absorption, environment

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
126(05).2017530-12-17
213(04) - 20141120-12-14
39(04) - 201331-12-13