Researching on the situation of landslides in Danang City

Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở Thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt:

Trượt lở đất là một trong những tai biến thiên nhiên có tác động rất lớn đến tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội của con người. Trượt lở thường đi kèm với các thảm họa tự nhiên khác như lũ bùn, lũ quét, xói lở gây ra mất cân bằng sinh thái và tàn phá môi trường tự nhiên. Thành phố Đà Nẵng đang phát triển theo hướng bền vững, vì vậy nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần phục vụ các hoạt động sản xuất và phòng tránh được những nguy cơ do hiện tượng trượt lở đất gây ra và là cơ sở để quy hoạch sản xuất và tái định cư.

Abstract:

Landslide is one of the natural disasters and has a huge impact on natural and socio - economic activities. Landslides are often associated with natural disasters such as mud - flows, flash floods, erosion, which caused ecological imbalance and destroy the natural environment. Danang City is developing as a sustainable city, so this study on landslide in Danang will contribute to the production, prevent the consequences of the risk of landslide, and be a reference for production planning and resettlement.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
214(01) - 20155031-03-15
313(04) - 201410220-12-14
411(02) - 20143020-06-14
511(02) - 20141520-06-14
68(03) - 20136115-10-13
77(02) - 20135515-06-13