Building automatically face database for face recognition

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHUÔN MẶT TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ NHẬN DẠNG

Tóm tắt:

Phát hiện khuôn mặt người là một kỹ thuật dùng để xác định vị trí và kích thước của khuôn mặt người trong một ảnh bất kỳ. Kỹ thuật này nhận biết các đặc trưng của các khuôn mặt và bỏ qua những phần khác trong ảnh như tòa nhà, cây cối, xe cộ,…Hiện nay, nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực với mục đích bảo mật. Bài báo này sẽ giới thiệu một phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên hướng tiếp cận theo diện mạo sử dụng bộ phân loại mạnh AdaBoost. Dựa trên phương pháp này, chúng ta có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu (CSDL) khuôn mặt một cách tự động phục vụ cho việc nhận dạng.

Từ khóa: Xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt người, phát hiện khuôn mặt người, nhận dạng khuôn mặt người

Abstract:

Face Detection is a technology that is used to determine the location and size of people’s face in any image. This technology detects features of a face and skips other parts of the image such as buildings, trees, transportation, etc. Currently, it is applied in many fields for security purpose. This paper will introduce a face detection method based on face approach using the AdaBoost strong classifier. Based on this method, we can build face database automatically to support face recognition.

Keywords: building face database, face recognition, face detection

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng