The composition of termite species at the southern Hai Van protective forest and Ba Na – Nui Chua Nature Reserve

THÀNH PHẦN LOÀI MỐI Ở RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ – NÚI CHÚA

Tóm tắt:

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thành phần loài mối tại KBTTN Bà Nà - Núi Chúa và rừng phòng hộ Nam Hải Vân trong thời gian từ tháng 03 đến 11/2009. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được danh mục thành phần loài mối gồm 49 loài, thuộc 18 giống, 7 phân họ, 2 họ. Bổ sung cho khu vực nghiên cứu và khu hệ mối Việt Nam 2 giống mối mới là: Pseudocapritermes, Mironasutitermes. Bổ sung cho khu vực nghiên cứu và khu hệ mối Việt Nam 4 loài mới là: Pseudocapritermes parasilvaticus (Kemner), Odontotermes bruneus (Hagen), Odontotermes wallouensis (Wasmann) và Schedorhinotermes treslucens (Homlgren). Các loài mối ở hai khu hệ nghiên cứu gần gũi với nhau, có tính đặc hữu cao và ít gần gũi với các khu hệ khác trên cả nước. Kết quả góp phần hoàn thiện nghiên cứu danh mục động vật, đồng thời cho thấy giá trị tiềm tàng về đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: mối, đa dạng sinh học, rừng phòng hộ Nam Hải Vân, KBTTN Bà Nà - Núi Chúa

Abstract:

This paper presents study results about termite species at Ba Na - Nui Chua Nature Reserve and Southern Hai Van forests from March to November, 2009. According to the Statistical results in both areas, we have listed 49 termite species of 18 genera, 7 subfamilies, 2 families. Our study has complemented 2 new genera: Pseudocapritermes, Mironasutitermes and 4 new species: Pseudocapritermes parasilvaticus Kemner, Odontotermes bruneus Hagen, Odontotermes wallouensis Wasmann and Schedorhinotermes treslucens Homlgren.The termites in the two fauna studied are mutally close, high endemic and low-close to others in other faunas across the country. The results contribute to complete the list of animal studies,and demonstrate the potential value of biodiversity in Da Nang City.

Keywords: termite, biodiversity, the southern Hai Van protective forests, Ba Na - Nui Chua Nature Reserve

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).2017630-09-17
211(02) - 2014120-06-14
38(03) - 2013815-10-13
48(03) - 2013815-10-13
55(04) - 20122015-12-12
64(03)- 2012115-09-12
74(03)- 20124415-09-12
84(03)- 20124415-09-12
93(02) - 20123815-08-12
102(01) - 20122715-03-12
112(01) - 2012615-03-12
122(01) - 2012615-03-12
131(1) - 20112915-11-11
141(1) - 20112915-11-11
151(1) - 2011815-11-11