Research on the growth, productivity and quality of the baby corn lvn23 in ecological conditions of spring - summer crop in Hoachau Commune, Hoavang District, Danang city

NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG NGÔ BAO TỬ LVN23 TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI VỤ XUÂN HÈ TẠI XÃ Hoà CHÂU, HUYỆN Hoà VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Cây ngô bao tử (Zea mays L.) là loại cây trồng mới được phát triển trong những năm gần đây, là một loại rau sạch cung cấp nguồn thực phẩm cho thị trường. Việc nghiên cứu trồng thử nghiệm ngô bao tử tại Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra cây ngô bao tử có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè, thông qua các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất. Trồng ngô bao tử đem lại lợi ích kinh tế cho người nông dân

Từ khóa: ngô bao tử, điều kiện sinh thái, vụ Xuân hè, sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất.

Abstract:

Baby corn (Zea mays L.) is a new species of plant which has been developed in recent years as well as a kind of clean vegetables supplying food to the market. The study of pilot cultivation of corn in Hoachau commune, Hoavang district, Danang city has a theoretical and practical meaning. The research results have shown baby corn plants are entirely consistent with the ecological conditions of the locality in spring-summer crop, through the targets of growth and development, productivity and quality. Planting baby corns brings economic benefits to farmers.

Keywords: baby corn, ecological conditions, spring summer, growth and development, productivity and quality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).2019130-03-19
212(03) - 20149520-09-14
36(01) - 20131715-03-13
42(01) - 20123315-03-12
51(1) - 201111015-11-11