A study on graft copolymerization of Acrylic Acid onto coconut fibre initiated by (nh4)2s2o8

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP AXIT ACRYLIC LÊN XƠ DỪA KHƠI MÀO BẰNG (NH4)2S2O8

Tóm tắt:

Xơ dừa lấy từ Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định. Mẫu xơ dừa có kích thước hạt ≤ 0,05 mm và độ ẩm 8,73% được dùng làm vật liệu ghép. Quá trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic (AA) lên sợi xơ dừa trong môi trường nước và khí quyển nitơ được nghiên cứu với việc sử dụng chất khơi mào (NH4)2S2O8. Dừng phản ứng bằng cách thêm hydroquinol. Xác định monome dư bằng cách chuẩn độ với ICl 0,1N. Hỗn hợp thu được cho kết tủa trong axeton, lọc, rửa để tách loại monome dư và các tạp chất khác. Để loại bỏ homopolyme, sản phẩm được chiết soxhlet với ethanol trong 24 giờ, sau đó sấy ở 600C đến khối lượng không đổi. Điều kiện thích hợp của quá trình đồng trùng hợp ghép là: thời gian = 180 phút; nhiệt độ = 70oC; thể tích H2O = 50ml; [; pH = 3; [(NH4)2S2O8] = 0,08M; tỷ lệ khối lượng axit acrylic/ sợi xơ dừa = 2,5ml/1,0g; Các thông số của quá trình ghép đạt được là: hiệu suất ghép (%GY) = 24,46%; hiệu quả ghép (%GE) = 10,56%; độ chuyển hóa (%TC) = 92,64%. Đặc tính của xơ dừa và copolime ghép được xác nhận qua phổ IR và ảnh SEM và phổ phân tích nhiệt vi sai DTA/TG.

Từ khóa: xơ dừa, Tam Quan, copolime ghép, đồng trùng hợp ghép, axit acrylic

Abstract:

Coconut fibre was taken from Tam Quan - Hoainhơn – Binhdinh. The sample of the coconut fibre with the size of the particles ≤ 0,05mm and humidity at 8,73% was used as an graft material. Graft copolymerization of acrylic acid (AA) onto coconut fibre initiated by (NH4)2S2O8 in aqueous solution and in the nitrogen atmosphere has been studied. The reaction was stopped by the addition of hydroquinone. The remaining monomer was determined by ICl 0,1N titration. The mixtures were filtrated and washed to remove the remaining monomer and residual additive. To remove homopolymer, the graft product was extracted with etanol in a soxhlet apparatus for 24 hours and dried at 600C until it reached the constant weight. The optimal conditions for graft copolymerization were: time = 180 minutes; temperature = 700C; volume H2O = 50ml; [(NH4)2S2O8] = 0,08M; pH = 3; rate acrylic acid /coco fibre = 2,5ml/1,0g. The necessary parameters attained are : the percentage of graft yield (%GY) = 24,46%; graft efficiency (%GE) = 10,56% and the percentage of total convercion (%TC) = 92,64%. The chemical and physical characteristics of the coconut fibre and graft copolymer were shown in the IR spectrum, SEM image and differential thermal analysis DTA/TG.

Keywords: coconut fibre, Tam Quan, graft copolimer, graft copolymerization, acrylic acid.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
15(04) - 20122815-12-12
23(02) - 20123015-08-12