Situation of using domestic water in rural areas in Southern Central Vietnam

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ

Tóm tắt:

Kết quả khảo sát về tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại 400 hộ gia đình vùng nông thôn từ TP. Đà Nẵng đến Bình Định cho thấy, phần lớn người dân trong khu vực chưa được tiếp cận nguồn nước máy (chỉ 13,25 – 25,12%). Trong đó, ở vùng ven biển người dân chủ yếu sử dụng nước giếng đào (67,38%), vùng đồng bằng ven đô sử dụng nước giếng khoan (40,5%) và miền núi sử dụng nước tự chảy (83,56%). Đáng chú ý là hầu hết người dân đều cho rằng nguồn nước họ đang sử dụng không bị ô nhiễm và đảm bảo vệ sinh, thậm chí có thể uống trực tiếp mà không qua đun sôi. Tuy nhiên qua điều tra cho thấy >50% các giếng đào không có thành, không có sân giếng và gần nhà vệ sinh dưới 10m (99,13%), giếng đào bị nhiễm phèn (3,48 - 15,08%), nhiễm mặn (2,23 - 10,04%). Điều đó cho thấy, cần phải có biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng nước sinh hoạt cho người dân trong vùng.

Từ khóa: nước sinh hoạt Đà Nẵng, nước sinh hoạt Bình định

Abstract:

The survey on the situation of using daily water in rural areas from Da Nang city to Binh Dinh province was conducted with over 400 households. The result shows that most of the local inhabitants haven’t accessed the tap water yet (only 13.25 – 25.12% of them have). Especially, inhabitants in the costal area use mainly dug well water (67,38%); those in the edge of town use bore well water (40.5%) and those in the mountainous area use stream water (83.56%). The out standing issue is most of the inhabitants in these areas think that the water they are using is safe, and they even drink it directly without boiling. However, the survey shows that over 50% of wells are built without walls and well grounds; 99,13% are near toilets (under ten meters), 3.4% to 15.08% of wells are affected by acidity, 2.23% to 10.0% of wells are contaminated by salinity.. Therefore, measures should be taken to raise local people ‘s awareness of using water in the area.

Keywords: Using daily water in Danang, daily water in Binh Dinh

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191830-03-19
230(04).20182030-12-18
326(05).20177430-12-17
424(03).2017630-09-17
517B(04) - 201510330-12-15
69(04) - 201331-12-13
78(03) - 2013815-10-13
85(04) - 20122015-12-12
95(04) - 20122015-12-12
104(03)- 20122215-09-12
114(03)- 20122215-09-12
123(02) - 20123815-08-12
133(02) - 20123815-08-12
142(01) - 2012615-03-12
152(01) - 20122715-03-12
161(1) - 20112915-11-11
171(1) - 20112915-11-11
181(1) - 20112915-11-11