A study on the impacts of tourism activities on the natural environment and solutions to the management of the National Park Phong nha – Ke bang

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QuảN LÝ Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

Tóm tắt:

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 5/7/2003. Đây chính là một bước ngoặt mới cho sự phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình. Từ khi được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, lượng khách đến tham quan, nghiên cứu ở đây ngày càng tăng. Điều này đã gây ra nhiều ảnh hưởng khác nhau đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là về môi trường tự nhiên. Do vậy vấn đề đặt ra là phải làm sao để quản lý, phát triển du lịch cũng như việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường hợp lý và hiệu quả. Bài viết này, chúng tôi nghiên cứu quá trình hoạt động du lịch diễn ra ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trên sơ sở đó tiến hành phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất những giải pháp hợp lý để vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo chất lượng môi trường.

Từ khóa: Phong Nha - Kẻ Bàng, môi trường tự nhiên,hoạt động du lịch, Quảng Bình

Abstract:

The National Park Phong Nha - Ke Bang was recognized as the World Natural Heritage by the UNESCO on 05/07/2003. This is a new milestone for the development of tourism in Quang Binh. Since it was recognized as the world natural heritage, the number of tourists coming to do sightseeing and to do research has been increasing. This has caused many different influences on the economic and social development, especially on the natural environment. Therefore, the question set out here is how to manage and develop tourism as well as use and protect the environmental resources rationally and effectively. In this paper, the process of tourism activities taking place in the national park Phong Nha - Ke Bang is studied; accordingly the analysis and the evaluation of the impact of tourist activities on the natural environment are implemented and reasonable solutions to ensure that tourism can develop without damaging the environmental quality are proposed.

Keywords: The National Park Phong Nha - Ke Bang, natural environment, tourist activities, Quang Binh

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
514(01) - 20152131-03-15
613(04) - 20141620-12-14
712(03) - 201411820-09-14
86(01) - 20136515-03-13
95(04) - 20128915-12-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11