Mac Kinh Vu in the relationship with China in seventeenth century- the new approach

MẠC KÍNH VŨ TRONG QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC THẾ KỶ XVII – MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Tóm tắt:

Là vị vua thứ 4 của nhà Mạc thời hậu kỳ, Mạc Kính Vũ đã trở thành tâm điểm chú ý của biết bao nhà nghiên cứu xưa nay khi bàn về sự tồn vong của nhà Mạc. Trong vai trò của mình, Mạc Kính Vũ đã tiếp nối đường hướng ngoại giao của các vị vua nhà Mạc trước đó trong mối quan hệ với triều đình phong kiến Trung Hoa như thế nào? Có nét gì mới trong mối quan hệ ấy không? Và liệu mối quan hệ với Minh triều, Thanh triều thời bấy giờ có ảnh hưởng gì đến sự sụp đổ của nhà Mạc nửa sau thế kỷ XVII? Đó là những vấn đề đặt ra và cũng là mối quan tâm mà chúng tôi muốn bàn đến trong bài viết này.

Từ khóa: Mạc Kính Vũ, Trung Quốc, nhà Mạc, Thanh triều, quan hệ.

Abstract:

Being the 4th king of the post Mac Dynasty, Mac Kinh Vu has become the focus of attention of many researchers when they discuss the survival of the Mac Dynasty. In his role, how did he continue the diplomatic strategy of the the earlier Mac kings in relation to the Chinese imperial Dynasty? Was there a new thing in that relationship? And did the relationships with the Ming Dynasty, Qing Dynasty at that time affect the collapse of the Mac in second half of the seventeenth century? These are the questions and the concerns that we want to discuss in this article.

Keywords: Mac Kinh Vu, China, The Mac Dynasty, Qing Dynasty, Relation

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20133815-10-13
27(02) - 20137815-06-13
36(01) - 20133815-03-13
43(02) - 20126815-08-12