Pronoun system in Jrai language (compared with pronoun system in Vietnamese)

HỆ THỐNG ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TIẾNG JRAI (ĐỐI CHIẾU VỚI ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)

Tóm tắt:

Bài viết này tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về Hệ thống đại từ nhân xưng trong tiếng Jrai (đối chiếu với đại từ nhân xưng tiếng Việt) nhằm xác định những nét tương đồng và dị biệt của đại từ nhân xưng (ĐTNX) trong tiếng Jrai đối chiếu với ĐTNX trong tiếng Việt về đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa, phạm vi sử dụng và sắc thái biểu cảm từ đó thấy được nét đặc sắc văn hoá của người Jrai qua cách dùng từ xưng hô.

Từ khóa: Đại từ nhân xưng trong tiếng Jrai

Abstract:

This article is aimed at presenting the pronoun system in Jrai language (compared with pronoun system in Vietnamese) to define the similarities and differences between the pronouns in Jrai language and in Vietnamese in terms of the structural characteristics, semantics, the scope of usage and the expressive shade of meaning; thenceforth, we can find the special features in the culture of Jrai people through their using the pronouns

Keywords: the pronouns in Jrai language

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20199030-03-19
217A(04) - 20158301-11-15