Tran Dang Khoa’s poetry after 1975 – a continuous stretch from “the corner of the yard” to “the space of the sky”

THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA SAU 1975 VÀ SỰ TIẾP NỐI CỦA CÁI TÔI TRỮ TÌNH TỪ “GÓC SÂN" ĐẾN "KHOẢNG TRỜI"
Tác giả: Hồ Thị Thu Thanh,

Tóm tắt:

Trần Đăng Khoa là một hiện tượng của thơ ca đương đại Việt Nam. Trước 1975, Trần Đăng Khoa được biết đến như một thần đồng. Sau 1975, Trần Đăng Khoa trở thành người lính làm thơ. Có thể nhận ra trong thơ Trần Đăng Khoa một cái tôi trữ tình tiếp tục mạch thơ từ “góc sân” đến “khoảng trời”. Đó là sự tiếp nối, kế thừa và phát triển từ cái tôi trẻ thơ sang cái tôi trưởng thành nhưng vẫn là một sự nhất quán, liền mạch ở những đặc điểm tiêu biểu nhất: Một cái tôi chân chất, đằm sâu, dung dị, biết không để cho mình lặp lại chính mình nhưng cũng không đánh mất mình. Cái tôi ấy chỉ có một nơi để ra đi và để trở về - ấy là quê hương và mẹ, nơi bao bọc tuổi thơ và chắp cánh ước mơ vươn đến những khoảng trời cao rộng. Đi qua thời gian, chứng kiến những đổi thay, biến động, cái tôi ấy vẫn dạt dào tình đất nước, vẫn bay bổng cảm hứng sử thi khi nghĩ về Tổ quốc. Tất cả đã làm nên sức hẫp dẫn và vẻ đẹp của thơ Trần Đăng Khoa trong giai đoạn sau 1975

Từ khóa: Trần Đăng Khoa, thần đồng,

Abstract:

Tran Dang Khoa is a phenomenon of Vietnam’s contemporary poetry. Before 1975, he was known as a child prodigy. After 1975, he became a soldier-poet. In Tran Dang Khoa’s poems, we can realize a romantic ego which makes a continuous stretch from “the corner of the yard” to “the space of sky”. It is the process, the inheritance and the devevelopment from a child ego to an adult ego but it is always consistent and continuous in typical characteristics: It is a simple, plain and profound ego that doesn’t repeat himself but doesn’t lose himself either. That ego has only one place to leave and to return – his homeland with his mother – where his childhood was protected and his dreams could fly to the high sky above. Going along with the time, seeing a lot of changes and displacement, that ego is still full of love and historical inspiration when he thinks of his country. All of the things create the attraction and the beauty of Tran Dang Khoa’s poetry in the time after 1975

Keywords: Tran Dang Khoa, child prodigy,

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng