Effects of extreme weather on agricultural activities in sandy coastal of Nui Thanh district, Quangnam Province and some adaptive solutions

Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến hoạt động sản xuât nông nghiệp tại vùng đất cát ven biển Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam và một số giải pháp thích ứng

Tóm tắt:

Vùng đất cát ven biển thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gồm các xã Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải và Tam Nghĩa. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở các xã này chịu tác động rất lớn của các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, rét đậm, giông lốc, lụt bão, áp thấp nhiệt đới. Kết quả điều tra từ năm 2006 đến năm 2010 cho thấy, thời tiết cực đoan đã gây ra thiệt hại kinh tế hàng trăm tỉ đồng, cùng với đó là thiệt hại về người. Chính vì vậy, để phát triển bền vững nông nghiệp ở vùng này cần thực hiện một số giải pháp như thay đổi mùa vụ gieo trồng, chăn thả; thay đổi các giống cây chịu hạn, chịu mặn.

Abstract:

Sandy coastal of Nui Thanh District, Quang Nam Province including Tam Tien, Tam Hoa, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hai and Tam Nghia. Agricultural activities in these communes were affected greatly by the extreme weather phenomena such as drought, freezing, floods, storms, tropical depressions. Statistical results from 2006 to 2010 showed that extreme weather caused huge damage on the economy and loss of people. Therefore, to develop sustainable agriculture in this region, we need to implement solutions such as changes in crop cultivation, grazing, change the plant tolerance to drought, salinity.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191830-03-19
230(04).20182030-12-18
326(05).20177430-12-17
424(03).2017630-09-17
517B(04) - 201510330-12-15
69(04) - 201331-12-13
78(03) - 2013815-10-13
85(04) - 20122015-12-12
95(04) - 20122015-12-12
104(03)- 20122215-09-12
114(03)- 20122215-09-12
124(03)- 20124415-09-12
134(03)- 20124415-09-12
144(03)- 20124415-09-12
153(02) - 20123815-08-12
163(02) - 20123815-08-12
172(01) - 20122715-03-12
182(01) - 2012615-03-12