Historical relics and roles of using historical relic system in Danang city for teaching and studying Vietnamese history in high school

DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tóm tắt:

Sử dụng trực quan sinh động là con đường quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở các Trường Trung học Phổ thông hiện nay. Hệ thống di tích lịch sử với tư cách là một bộ phận của đồ dùng trực quan do đó cũng có ý nghĩa to lớn đối với quá trình dạy học lịch sử. Thành phố Đà Nẵng có hệ thống di tích lịch sử phong phú, phản ánh nhiều mặt tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc vì thế có vị trí, ý nghĩa trực tiếp trong dạy học lịch sử Việt Nam. Bài viết, phân tích vị trí, ý nghĩa của hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với quá trình dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông

Từ khóa: di tích, hệ thống di tích, lịch sử, Đà Nẵng

Abstract:

Using lively and visual aids is a very important way in order to promote and enhance the quality of teaching and studying history in high school, nowadays. The historical relic system is considered a part of lively and visual materials. So, it is also useful and meaningful for the process of teaching and studying history. Da Nang city also has a copious historical relic system reflecting many aspects of the development process of Vietnamese history. So, it has a certain position and direct meaning in teaching and studying Vietnamese history. In this essay, the position and meaning of the historical relic system in Da Nang city in the process of teaching and studying Vietnamese history in high school is analyzed

Keywords: relics, the relic system, history, Danang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng