Strengthening law educating dissemination for students of Danang university

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Huỳnh Bọng,

Tóm tắt:

Phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội và được xã hội ngày càng quan tâm. Làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật là góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho sinh viên ngay từ trên ghế nhà trường, tạo nếp sống, hành động "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

Từ khóa: pháp luật, giáo dục, pháp luật, phổ biến, sinh viên, Đại học Đà Nẵng,

Abstract:

Disseminating and educating the law have been becoming one of important tasks of the State agencies, public unions, and social organizations and are increasingly concerned by society. Good law dissemination and education is the contribution to educating the morals and lifestyle, forming personality, training the behavior for students right from the school to make the lifestyle and the action “ live and work in accordance with the Constitution and the law”.

Keywords: The Law, law education, The University of Danang.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng