Some typical exercises in teaching grade 11 computing practice

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH TRONG GIẢNG DẠY BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 11 PHỔ THÔNG
Tác giả: ThS. Lê Viết Chung,

Tóm tắt:

Trong chương trình Tin học 11 ở phổ thông hiện nay, việc dạy bài tập gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về thời lượng, về chương trình và về nội dung các bài tập trong sách giáo khoa. Cần phải đẩy mạnh việc thay đổi hình thức và nội dung bài tập, thay đổi cách dạy và hướng dẫn học sinh giải bài tập để phát huy năng lực học tập cũng như tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh là nội dung chính của bài viết.

Từ khóa: bài tập điển hình, tin học lớp 11

Abstract:

It is true that when dealing with the syllabus of computing for 11th form pupils, teachers have a lot of difficulty guiding pupils to do textbook exercises due to lack of typical tasks and task type diversity, and limited time allocation. This article suggests that it is advisable for teachers to modify these tasks as well as their teaching methods in the way that helps develop learners’ learning abilities and activate their learning activities.

Keywords: bài tập điển hình, tin học lớp 11

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
16(01) - 20138515-03-13
22(01) - 20129615-03-12