Application of cooperative - learning structures to teaching chemistry at high school level

VẬN DỤNG CÁC CẤU TRÚC DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở BẬC PHỔ THÔNG

Tóm tắt:

Dạy học hợp tác (DHHT) là xu thế tất yếu trong các lớp học ngày nay bởi những lợi ích to lớn mà nó đem lại cho người học. Tuy nhiên ở Việt Nam việc áp dụng hình thức dạy học này vào dạy học hóa học còn hạn chế vì người giáo viên còn thiếu nhiều kiến thức và kĩ năng về DHHT. Bài viết này trình bày DHHT theo cách tiếp cận cấu trúc, từ đó giúp người dạy dễ dàng áp dụng chúng vào lớp học.

Từ khóa: dạy học hợp tác, học nhóm, cấu trúc dạy học hợp tác, hóa học, dạy học

Abstract:

Cooperative Learning (CL) has a huge potential in classrooms nowadays because it is believed to bring numerous benefits to learners. Nevertheless, cooperative-learning methods are rarely applied in chemistry classes in Vietnam due to a lack of teachers’ knowledge and skills of using CL. This article presents the structural approach to CL, which can help teachers put these methods straightforwardly into their practice.

Keywords: Cooperative learning, groupwork, cooperative-learning structure, chemistry, teaching

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
12(01) - 201210015-03-12