Design the system of requirements for construction of student management software

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHU CẦU CHO VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM QuảN LÝ SINH VIÊN

Tóm tắt:

Ngày nay, công nghệ thông tin được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hầu hết các hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Tuy vậy, việc ứng dụng công cụ này trong công tác quản lý nói chung và công tác quản lý sinh viên nói riêng vẫn còn hạn chế. Khi áp dụng đào tạo học chế tín chỉ chúng tôi nhận thấy có nhiều vấn đề phát sinh mới trong mọi hoạt động đào tạo, quản lý và phục vụ sinh viên. Vì vậy, việc xây dựng một phần mềm quản lý sinh viên là rất cần thiết trong các trường đại học. Nội dung của bài viết tập trung đề cập đến hệ thống những nhiệm vụ, những nhu cầu cần thiết cho công tác quản lý sinh viên, từ đó làm cơ sở để thiết kế phần mềm tin học nhằm giải quyết bài toán quản lý sinh viên trong quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

Từ khóa: hoạt động dạy và học, công tác quản lý sinh viên, phần mềm quản lý sinh viên, quy trình đào tạo, học chế tín chỉ

Abstract:

Today, information technology is considered the powerful tool supporting most teaching and learning activities in educational institutions. However, the application of this tool in the task of management in general and student management in particular is limited. When applying the credit training, we find that there are many new problems arising in training, managing and serving students. Therefore, developing a student management software is essential in universities. The contents of the article refers mainly to the major tasks, the need for student management, from which the software is designed in order to deal with student management in credit training.

Keywords: teaching and learning activities, the management of students, the software of student management, the process of training, the credit system

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117B(04) - 20159830-12-15