Building and using the website to support the self-study activity and assessment in teaching the chapter : mechanical fluctuation” in grade 12 physics

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ HỌC” VẬT LÝ 12 THPT

Tóm tắt:

Tự học là vấn đề mấu chốt có vị trí quan trọng trong chiến lược giáo dục - đào tạo của đất nước. Do đó, rèn luyện cho học sinh khả năng tự học là điều hết sức quan trọng. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, tài liệu học tập ngày càng phong phú và đa dạng, đặc biệt là từ nguồn internet. Tuy nhiên có rất nhiều nguồn tài liệu chưa qua thẩm định khiến các em lung túng trong việc lựa chọn. Chính vì vậy, sử dụng internet để xây dựng một kho tư liệu tin cậy hỗ trợ việc tự học cho học sinh là một vấn đề cần thiết hiện nay. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi giới thiệu cách xây dựng Website “ Hỗ trợ hoạt động tự học và kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý 12” và đồng thời giới thiệu những kết quả đạt được.

Từ khóa: Website hỗ trợ hoạt động tự học, Website kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý 12

Abstract:

Self – study, the key issue,plays an extremely important role in the strategy of education and training of the country. Therefore, training students to have self-study ability is very important. With the explosion of information technology, learning materials are increasingly rich and diverse, especially from Internet sources. However, there are many resources which are not authenticated and then make students awkward to choose. Thus, using the internet to build a trusted data warehouse that supports students ‘ self-study is an essential issue today. In the framework of this report, we describe how to build a Website: "Self-study method and assessment in teaching Grade 12 Physics " and also introduce the results achieved.

Keywords: Website supporting self-study, Website for assessment in teaching Grade 12 Physics

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng