Using component Ari Quiz lite to construct the system of test and assessment of online students integrated into the website through the Mls Joomla 1.5

SỬ DỤNG COMPONENT ARI QUIZ LITE XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP VÀO WEBSITE ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA 1.5

Tóm tắt:

Joomla là một phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng có thể dễ dàng soạn thảo và xuất bản các nội dung (bài viết, tài liệu...) của họ lên Internet [4]. Hiện nay mặc dù Joomla đã cho ra đời phiên bản 2.5 (ra đời vào ngày 24/01/2012) nhưng nhiều website vẫn được xây dựng trên Joomla 1.5 (ra đời vào ngày 21/01/2008) bởi nhận được sự hỗ trợ của khá nhiều module, component, plugin mở rộng. Chính vì vậy, việc sử dụng Joomla 1.5 trong việc xây dựng website dạy học sẽ có nhiều thuận lợi trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc kiểm tra, đánh giá học sinh trực tuyến vẫn là một khó khăn bởi Joomla 1.5 chưa cung cấp cho người dùng những công cụ sẵn có để xây dựng bài kiểm tra, cũng như hệ thống quản lý kết quả. Với mục đích giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận việc kiểm tra, đánh giá học sinh trực tuyến, phần mở rộng ARI Quiz Lite là một công cụ hữu hiệu giúp giáo viên có thể dễ dàng thực hiện các bài kiểm tra, tổ chức các kỳ thi trong Joomla 1.5.

Từ khóa: công nghệ thông tin – truyền thông, công nghệ thông tin, Joomla

Abstract:

Joomla is an open source software which allows users to easily edit and publish their works (articles, documents...) on the Internet. Currently, though Joomla released version 2.5 (on 24/01/2012), but many websites are still built on the Joomla 1.5 (released on 21/01/2008) because of getting the support of much of the module, component, plugin extension. Therefore, the use of Joomla 1.5 in building the teaching sites has many advantages in the current period. However, testing and assessing online students remain difficult because Joomla has not given users available tools to build a test and system of result management. In order to help teachers easily access the inspection and evaluation of online students, the extension ARI Quiz Lite is a powerful tool which enables teachers to hold the tests, examinations in Joomla 1.5 easily.

Keywords: Communications and Information Technology, Information Technology, Joomla

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng