The uniqueness of the group of order n

TÍNH DUY NHẤT CỦA NHÓM CẤP N

Tóm tắt:

Cho n là một số nguyên dương. “Khi nào có duy nhất một nhóm cấp n?”. Câu trả lời đã có từ lâu, tuy nhiên không được biết rộng rãi, ngay cả trong những giáo trình về lý thuyết nhóm. Bài viết này sẽ giới thiệu lời giải của câu hỏi nói trên.

Từ khóa: nhóm cyclic, hàm euler

Abstract:

Let n be a positive integer. ”When is there a unique group of order n ?”. The answer was given to this question but has not been widely known, even in textbooks on group theory. In this paper, we would like to introduce an answer to the above question.

Keywords: The Cyclic Group, The Euler Function

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng