Study on the distribution of strains of pathogenic fungi on pineapples (ananas comosus) in some northern areas of quang nam province

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CÁC CHỦNG NẤM MỐC GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BẮC QuảNG NAM
Tác giả: TS. Đỗ Thu Hà,

Tóm tắt:

Dứa (Ananas comosus) là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, chiếm vị trí thứ hai sau chuối về sản lượng. Về mặt diện tích và tổng sản lượng, dứa được xếp vào nhóm các cây ăn quả chủ yếu của nước ta cùng với cây chuối và cây có múi. Tuy nhiên, khi tăng diện tích gieo trồng và sản lượng thì bệnh hại trên dứa cũng bắt đầu phát triển, chủ yếu là do vi nấm. Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa sẽ là những dẫn liệu khởi đầu để tìm ra thời điểm xuất hiện bệnh và thời gian gây hại nặng nhất, từ đó giúp cho công tác dự tính, dự báo và phòng trừ bệnh có hiệu quả cao trong sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, góp phần nâng cao năng suất thu hoạch, chất lượng và giá trị thương phẩm của quả dứa. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm ra được quy luật phát sinh, phát triển của bệnh hại theo thành phần cơ giới đất, theo mùa ở các vùng sinh thái khác nhau thuộc khu vực Bắc Quảng Nam.

Từ khóa: Phytophthora; Colletotrichum; Thielaviopsis; Fusarium; Aspergillus;cây dứa.

Abstract:

Pineapples (Ananas comosus), the fruit of high economic value, occupy second place after bananas in terms of production. As for area and total production, pineapples are classified as the country's principal group of fruits together with bananas and citrus trees. However, when the area under cultivation and production of pineapples are increased, diseases on pineapples began to grow, mainly due to fungi. To study the distribution of strains of pathogenic fungi on pineapples is the initial material to find out the time of occurrence and duration of the most severe damage, supporting the work of planning, forecasting and highly effective control of diseases in production in order to reduce production costs and help improve harvest yields, quality and commercial value of pineapples. In this study, we have found the law of distribution of strains of pathogenic fungi in soil texture, seasons in different ecological zones of the Northern areas of Quang Nam province.

Keywords: Phytophthora, Colletotrichum, Thielaviopsis, Fusarium, Aspergillus, pineapple.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
16(01) - 20132215-03-13