A study on the activated peat ‘s absorption of Cu(II), Zn(II), Pb(II) ions by Hcl solution

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CÁC ION Cu(II), Zn(II), Pb(II) CỦA THAN BÙN HOẠT HÓA BẰNG DUNG DỊCH HCl

Tóm tắt:

Mẫu than bùn lấy từ vùng Liên Chiểu - Đà Nẵng được hoạt hóa bằng dung dịch HCl. Mẫu than bùn sau hoạt hóa với kích thước hạt ≤ 0.5mm được sử dụng làm vật liệu hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+, Pb2+ trong dung dịch nước ở nhiệt độ phòng. Trong điều kiện hấp phụ bể có khuấy thì thời gian đạt cân bằng hấp phụ đối với Cu2+ là 90 phút, Pb2+ là 70 phút, Zn2+ là 60 phút; pH = 5 đối với cả 3 ion Cu2+, Pb2+, Zn2+. Tải trọng hấp phụ cực đại của Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ và giá trị lần lượt là: qmax (Pb2+) = 12,84 (mg/g); qmax (Cu2+) = 7,12 (mg/g). qmax (Zn2+) = 5,46 (mg/g). Ái lực hấp phụ của Cu2+ = 0,066; của Pb2+ = 0,075; của Zn2+ = 0,048. Do ái lực với ion Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ nên khả năng hấp phụ ion kim loại giảm dần theo thứ tự : Pb2+ > Cu2+ > Zn2+. Các kết quả thu được cho thấy mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir mô tả khá chính xác sự hấp phụ của M2+ lên than bùn hoạt hóa, đồng thời chỉ ra khả năng thuận lợi để sử dụng than bùn vào mục đích tách các ion kim loại nặng khỏi môi trường nước.

Từ khóa: than bùn, hấp phụ, môi trường, vật liệu, Langmuir.

Abstract:

The sample taken from the peat source in Lien Chieu - Da Nang was activated by HCl solution. The activated peat sample with the size of the particles ≤ 0.5mm was used as an absorption material of Cu2+, Zn2+, Pb2+ ions in water solution at room temperature. In the absorption condition that the tank was stirred and mixed, time to achieve absorption balance was 90 minutes for Cu2+, 70 minutes for Pb2+, 60 minutes for Zn2+ and pH was 5 for the 3 ions. Maximum absorption quantity of Pb2+ > that of Cu2+ >that of Zn2+ and the values were: qmax (Pb2+) = 12,84 (mg/g); qmax (Cu2+) = 7,12 (mg/g). qmax (Zn2+) = 5,46 (mg/g). The absorption affinity of Cu2+ was 0,066; of Pb2+ = 0,075; of Zn2+ = 0,048. Because the affinity of Pb2+ ion > that of Cu2+ > that of Zn2+, the metal’s absorption of ions decreases in order : Pb2+ > Cu2+ > Zn2+. The results that we obtained showed that the Langmuir model described quite accurately the absorption of M2+ in activated peat. At the same time, it showed the possibility of using activated peat for the purpose of separating heavy metal ions from the water environment.

Keywords: peat, absorption, environment, material, Langmuir.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
14(03)- 20123515-09-12
23(02) - 20123015-08-12
33(02) - 20123015-08-12