The effects of climate change on the coastal areas in Danang city

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI KHU VỰC VEN BIỂN TP. ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Các biểu hiện rõ ràng của biến đổi khí hậu là sự gia tăng những biến động trong nhiệt độ, lượng mưa, sự gia tăng bất thường cả về tần số và cường độ của các thảm họa tự nhiên. Sự thay đổi khí hậu toàn cầu đã và đang gây ra những tác động đối với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là ở các vùng ven biển – vùng chịu tác động nặng nề nhất. Dựa trên "Kịch bản biến đổi khí hậu" phát hành năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các biểu hiện hiện tại của biến đổi khí hậu đối với khu vực ven biển của thành phố, chúng tôi đề xuất một số giải pháp ứng phó. Bằng cách đó, thành phố Đà Nẵng mới thực sự đạt được sự phát triển bền vững.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu, nước biển dâng, thiên tai, bão, nhiệt độ

Abstract:

The clear manifestations of climate change are the increase in temperature, fluctuation of  rainfall, the irregular increase both in frequency and in  intensity  of natural disasters. The global climate change  surely causes the effects on Vietnam in general and Danang in particular, especially in the  coastal  areas, which are the most strongly  affected in the city. Based on “Climate Change Scenario” released in 2009  by the Ministry of Natural Resources and Environment  and current effects of climate change on the  city, we offer some solutions to the climate change in the tropical coastal city of Danang. In this way, the city of Danang  can really  reach the  sustainable development.

Keywords: climate change, global warming, sea level rise, natural disaster,storm, temperature.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).2016730-09-16
27(02) - 2013615-06-13