Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN29A(03).2018

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1MAKING AND USE SELF-CREATED EXPERIMENTS IN PHYSICS TEACHING ORGANIZATION TOWARDS EXPERIMENTAL CAPACITY DEVELOPMENT
CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng AnhTrang: 1
2DEVELOPING THE MODEL FOR STEM CENTER AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM STEM TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn BiênTrang: 7
3IMPLEMENTING STEM MODEL IN TEACHING LESSONS OF APPLYING KNOWLEDGE OF PHYSICS
VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM TRONG MỘT SỐ TIẾT HỌC CHÍNH KHÓA MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim ChungTrang: 13
4BUILDING MODELS COMBINING TWO SIMPLE HARMONIC MOTIONS WITH MATHEMATICA SOFWARE
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BẰNG PHẦN MỀM MATHEMATICA
Tác giả: Cộng sự, GVC.TS. Huỳnh Trọng DươngTrang: 17
5SUGGESTING A PROCEDURE OF DEVELOPING THE PROBLEM - SOLVING COMPETENCY FOR STUDENTS IN TEACHING THE CHAPTER “MAGNETIC FIELD” IN PHYSICS 11
ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG” VẬT LÍ 11
Tác giả: TS. Nguyễn Lâm ĐứcTrang: 22
6DESIGNING THE LEARNING SUBJECT "THE LAWS OF GAS" (PHYSICS GRADE 10) BASED ON THE DEVELOPMENT OF STUDENT COMPETENCY
XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC “CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ” - VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Phùng Việt HảiTrang: 31
7BUILD MODELS OF ENERGY TRANSFORMATION EXPERIENCE TO TEACH PHYSICS AND NATURAL SCIENCE
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM CHUYỂN HÓA CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Tưởng Duy HảiTrang: 39
8ORGANIZATION OF PROBLEM-BASED LEARNING FOR NON-SPECIALIZED PHYSICS STUDENTS
TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN CƠ SỞ VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGÀNH VẬT LÍ
Tác giả: Cộng sự, TS. Nguyễn Thị Thanh HuyềnTrang: 44
9TEACHING KNOWLEDGE OF ELECTRICITY IN PHYSICS - GRADE 7 FOLLOWING STEM EDUCATIONAL ORIENTATION
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐIỆN HỌC - VẬT LÍ 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
Tác giả: ThS. Hoàng Phước MuộiTrang: 53
10DESIGNING THE TEACHING PROCESS OF THEORY LESSON “ELECTRICITY GENERATOR, ALTERNATING CURRENT MOTOR” IN PHYSICS GRADE 12 FOLLOWING STEM APPROACH
THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KIẾN THỨC “MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU” - VẬT LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
Tác giả: Cộng sự, TS. Cộng Sự 1, TS. Nguyễn Quang LinhTrang: 53
11BUILDING THE STEM EDUCATIONAL SUBJECTS IN TEACHING THE CHAPTER: “SOLID AND LIQUID. THE TRANSITION STATE” - PHYSICS 10
XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ” - VẬT LÍ 10
Tác giả: Cộng sự, PGS.TS. Nguyễn Thanh NgaTrang: 61
12DESIGNING AND USING THE EXPERIMENTS RELATED TO EVERYDAY LIFE IN TEACHING PHYSICS AT HIGH SCHOOL
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM GẮN KẾT VỚI CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Cộng sự, ThS. Võ Thị Minh NgọcTrang: 66
13APPLYING GOOGLE SITES TO BUILD A WEBSITE OF TEACHING GENERAL PHYSICS AT THE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - HUE UNIVERSITY
ỨNG DỤNG GOOGLE SITES XÂY DỰNG WEBSITE DẠY HỌC HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Nguyễn Đăng NhậtTrang: 71
14SOME CONTENTS NEEDS TO BE MODIFIED IN PHYSICS TEXTBOOKS FOR CLASS 12
MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN CHỈNH SỬA Ở SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ LỚP 12
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, TS. Trần Văn LượngTrang: 77
15REALITY EXERCISES USED TO TEACH PHYSICS INTRODUCTORY LESSON - GRADE 10
CÁC BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC BÀI MỞ ĐẦU VẬT LÍ 10
Tác giả: ThS. Vũ Duy PhươngTrang: 83
16DESIGNING EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHING AND LEARNING PHYSICS IN SCHOOLS
XÂY DỰNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, TS. Dương Xuân QuýTrang: 89
17THE LEVELS OF UNDERSTANDING AND PREPARATION FOR INTEGRATED TEACHING OF GENERAL EDUCATION TEACHERS IN DANANG CITY
THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT VÀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3Trang: 95
18PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ (DỰ THẢO - 2018)
Phân tích đánh giá chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí (dự thảo - 2018)
Tác giả: TS. Lê Thị Thanh ThảoTrang: 100
19DESIGNING THE SCALE OF INTEGRATED TEACHING COMPETENCY FOR PEDAGOGICAL PHYSICS IN CANTHO UNIVERSITY
XÂY DỰNG THANG ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Trần Thị Kiểm ThuTrang: 105
20TOOLS FOR EVALUATION OF STUDENTS’ SCIENTIFIC CAPACITY IN INTEGRATED TEACHING NATURAL SCIENCE SUBJECTS
CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Cộng sự, TS. Nguyễn Thị ThuầnTrang: 111
21ORGANIZING THE DIFFERENTIATING INSTRUCTION TO FOSTER COMMUNICATION COMPETENCY IN PHYSICS FOR STUDENTS IN MOUNTAINOUS AREAS
TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIAO TIẾP VẬT LÍ CHO HỌC SINH MIỀN NÚI
Tác giả: GS.TS. Đỗ Hương TràTrang: 116
22DEVELOPMENT OF EXPERIMENTS WITH MICROPHONE AND OSCILLOSCOPE FOR TEACHING ACOUSTICS IN HIGHSCHOOLS
XÂY DỰNG CÁC THÍ NGHIỆM VỚI MICRÔ VÀ DAO ĐỘNG KÍ ĐỂ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ÂM HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Trần Bá TrìnhTrang: 124
23FLIPPED CLASSROOM MODEL IN TEACHING PHYSICS AT HIGH SCHOOLS TO PROMOTE STUDENT’S CREATIVITY AND PROBLEM SOLVING COMPETENCY
SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
Tác giả: Cộng sự, TS. Ngô Trọng TuệTrang: 130