Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN34(03).2019

1SYNTHESIS AND PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE (GO) THE APPLICATION AND USE OF GRAPHENE OXIDE IN STRENGTHENING NANOCOMPOSITE ON THE FOUNDATION OF EPOXY
TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA GRAPHENE OXIT (GO) ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA GIA CƯỜNG CHO NANOCOMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA EPOXY
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Cộng Sự 4, TS. Lê Minh ĐứcTrang: 1
2IMPACT OF TRANH RIVER 2 HYDROELECTRIC DAM ON SEDIMENT LOAD ON THE THU BON RIVER OF QUANG NAM PROVINCE
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 ĐẾN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRÊN SÔNG THU BỒN, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: GV.TS. Dang Thi HaTrang: 7
3GENERAL COVER OF MODULES AND SOME RELATED RESULS
PHỦ TỔNG QUÁT CỦA MÔĐUN VÀ MỘT VÀI KẾT QUẢ LIÊN QUAN
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Nguyễn Quốc TiếnTrang: 12
4EVALUATING AND PROPOSING THE SOLUTIONS FOR AGRICULTURAL RESIDUES TREATMENT OF SOME MAJOR CROPS IN GIA LAI PROVINCE
ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÍ PHỤ PHẨM MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Tác giả: ThS. Nguyễn Minh KỳTrang: 19
5EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN SOURCES ON GROWTH OF ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN NITƠ KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Trịnh Đăng MậuTrang: 26
6STREET FOOD IN TOURISM DEVELOPMENT IN HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE
ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHỐ CỔ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, TS. Lê Thị Thu HiềnTrang: 33
7THE PEOPLE WHO LOST MEMORIES AND THE JOURNEY TO GET BACK LOST TIME IN THE NOVEL SO YOU DON’T GET LOST IN THE NEIGHBORHOOD OF PATRICK MODIANO
CON NGƯỜI LÃNG QUÊN VÀ HÀNH TRÌNH TRUY TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT TRONG TIỂU THUYẾT ĐỂ EM KHỎI LẠC TRONG KHU PHỐ CỦA PATRICK MODIANO
Tác giả: TS. Nguyễn Phương KhánhTrang: 48
8APARTHEID IN AGE OF IRON BY JOHN MAXWELL COETZEE
CHẾ ĐỘ APARTHEID TRONG TUỔI SẮT ĐÁ CỦA JOHN MAXWELL COETZEE
Tác giả: ThS. Chu Đình KiênTrang: 55
9ROLE AND SIGNIFIANCE OF SERVICE ECONOMY OF DA NANG CITY FROM 1997 - 2017
VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH TẾ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1997 - 2017)
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang, TS. Cộng Sự 1Trang: 64
10DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: ThS. Phạm Dương Thu Hằng, ThS. Trần Văn Hưng, ThS. Hồ Ngọc Tú, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Cộng Sự 4, TS. Vũ Thị TràTrang: 73
11REDESIGNING FOLK GAMES - A DIRECTION TO DIVERSIFY TEACHING GAMES AT PRESCHOOLS
CẢI BIÊN TRÒ CHƠI DÂN GIAN - MỘT HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA TRÒ CHƠI DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả: GV.ThS. Trần Viết NhiTrang: 85