Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN36(05).2019

1SUBSTITUENT EFFECTS ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MONOSUBSTITUTED 3,3’-DIINDOLYLMETHANE: A DFT STUDY
Nghiên cứu DFT về ảnh hưởng của nhóm thế lên hoạt tính chống oxy hóa của dẫn xuất thế một lần từ 3,3’-diindolylmethane
Tác giả: TS. Võ Thắng Nguyên, ThS. Mai Văn Bảy, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3Trang: 1
2IN VITRO PROPAGATION OF A RARE AND ENDANGERED ORCHID SPECIES Hygrochilus parishii Pfitz
Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm
Tác giả: ThS. Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần, Đàm Minh Anh, Cộng sựTrang: 9
3ON THE RATE OF CONVERGENCE IN SOME MEAN MARTINGALE CENTRAL LIMIT THEOREMS
Về tốc độ hội tụ trong một số định lí giới hạn trung tâm theo trung bình
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng, TS. Tôn Thất TúTrang: 15
4EFFECT OF SUBSTRATE MODIFICATION ON PROPERTIES OF THERMALLY EVAPORATED BARIUM DISILICIDE THIN-FILMS
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ ĐIỀU CHỈNH ĐẾ ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG BARI ĐISILIC BỐC BAY NHIỆT
Tác giả: TS. Mai Thị Kiều LiênTrang: 21
5PHYTOCHEMICAL SCREENING AND CYTOTOXIC EVALUATION FROM LEAF EXTRACTS OF COMBRETUM QUADRANGULARE AND CLERODENDRUM INERME ON MCF-7 AND HEPG2 CANCER CELL LINES
Sơ bộ thành phần hoá thực vật và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của các cao chiết từ lá Trâm bầu (Combretum quadrangulare) và lá Ngọc nữ biển (Clerodendrum inerme) trên dòng tế bào ung thư MCF-7 và HepG2
Tác giả: GV.ThS. Lê Vũ Khánh TrangTrang: 26
6PERCEPTIONS ABOUT TOURISM IMPACTS BY RESIDENTS IN CAM THANH COMMUNE, HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE
NHẬN THỨC CỦA CƯ DÂN CẨM THANH, HỘI AN, QUẢNG NAM VỀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH
Tác giả: ThS. Ngô Thị HườngTrang: 33
7APPLICATION OF MIND MAPS TO TEACHING AND LEARNING LINGUISTICS SUBJECTS (A CASE STUDY WITH THE SUBJECT INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS)
ỨNG DỤNG MINDMAP TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN NGÔN NGỮ HỌC (TRƯỜNG HỢP MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC)
Tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông NghiTrang: 40
8THE RECONSTRUCTION OF THE BRITISH - AMERICAN RELATIONS: FROM THE AMERICAN REVOLUTIONARY WAR TO THE WAR OF 1812
SỰ TÁI THIẾT MỐI QUAN HỆ ANH - MỸ: TỪ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA MỸ ĐẾN CHIẾN TRANH 1812
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Văn SangTrang: 50
9SEMIOTICS ISSUES: SOME ASPECTS OF TRANSLATION
Vấn đề ký hiệu học: một số khía cạnh về dịch thuật
Tác giả: Nguyễn Quốc ThắngTrang: 59
10A STUDY OF COHESIVE DEVICES IN IELTS LISTENING TASKS
Nghiên cứu các phương tiện liên kết trong các bài nghe hiểu IELTS
Tác giả: Cộng sự, PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrang: 67
11NEW POINTS OF THE ECONOMIC EDUCATION KNOWLEDGE BLOCK IN THE ECONOMIC AND LEGAL EDUCATION SUBJECT COMPARED TO THE CURRENT CITIZEN EDUCATION SUBJECT: ISSUES AND SUGGESTIONS
Điểm mới của khối kiến thức giáo dục kinh tế trong môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật so với môn Giáo dục công dân hiện hành: những vấn đề đặt ra và đề xuất
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị HươngTrang: 75