Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN4(03)- 2012

1THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT THEO ĐỘ CAO Ở PHÍA NAM ĐÈO HẢI VÂN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ- NÚI CHÚA
Species composition and distribution of earthworms along altitude in the South of Hai Van pass and Ba Na Moutain Nature Reserve
Tác giả: TS. Phạm Thị Hồng HàTrang: 1
2THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT THEO ĐỘ CAO Ở PHÍA NAM ĐÈO HẢI VÂN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ- NÚI CHÚA
Species composition and distribution of earthworms along altitude in the South of Hai Van pass and Ba Na Moutain Nature Reserve
Tác giả: Hồ Văn HưởngTrang: 1
3NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN Quá TRÌNH ĐIỀU CHẾ SiO2 TỪ VỎ TRẤU
A study on the influence of some factors on the production of sio2 from rice husk
Tác giả: PGS.TS. Lê Tự Hải, Nguyễn Văn BỉnhTrang: 8
4XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHUÔN MẶT TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ NHẬN DẠNG
Building automatically face database for face recognition
Tác giả: TS. Huỳnh Hữu Hưng, Tạ Thị Ái Nhi, Trần Thanh ĐiệpTrang: 16
5THÀNH PHẦN LOÀI MỐI Ở RỪNG PHÒNG HỘ NAM HẢI VÂN VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÀ NÀ – NÚI CHÚA
The composition of termite species at the southern Hai Van protective forest and Ba Na – Nui Chua Nature Reserve
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh, TS. Phạm Thị Hồng Hà, ThS. Đoạn Chí Cường, Phan Thuỵ ÝTrang: 22
6NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG NGÔ BAO TỬ LVN23 TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI VỤ XUÂN HÈ TẠI XÃ Hoà CHÂU, HUYỆN Hoà VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Research on the growth, productivity and quality of the baby corn lvn23 in ecological conditions of spring - summer crop in Hoachau Commune, Hoavang District, Danang city
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê, Trần Thị Xuân PhướcTrang: 29
7NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP AXIT ACRYLIC LÊN XƠ DỪA KHƠI MÀO BẰNG (NH4)2S2O8
A study on graft copolymerization of Acrylic Acid onto coconut fibre initiated by (nh4)2s2o8
Tác giả: GVC.TS. Trần Mạnh Lục, Lê Thị Kim LyTrang: 35
8TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
Situation of using domestic water in rural areas in Southern Central Vietnam
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh, PGS.TS. Võ Văn Minh, ThS. Đoạn Chí Cường, Đinh Trọng LịchTrang: 44
9NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QuảN LÝ Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
A study on the impacts of tourism activities on the natural environment and solutions to the management of the National Park Phong nha – Ke bang
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngTrang: 49
10NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QuảN LÝ Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
A study on the impacts of tourism activities on the natural environment and solutions to the management of the National Park Phong nha – Ke bang
Tác giả: Trương Thị SenTrang: 49
11MẠC KÍNH VŨ TRONG QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC THẾ KỶ XVII – MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI
Mac Kinh Vu in the relationship with China in seventeenth century- the new approach
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ HạnhTrang: 57
12HỆ THỐNG ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TIẾNG JRAI (ĐỐI CHIẾU VỚI ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)
Pronoun system in Jrai language (compared with pronoun system in Vietnamese)
Tác giả: ThS. Hồ Trần Ngọc OanhTrang: 64
13THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA SAU 1975 VÀ SỰ TIẾP NỐI CỦA CÁI TÔI TRỮ TÌNH TỪ “GÓC SÂN" ĐẾN "KHOẢNG TRỜI"
Tran Dang Khoa’s poetry after 1975 – a continuous stretch from “the corner of the yard” to “the space of the sky”
Tác giả: Hồ Thị Thu ThanhTrang: 71
14DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Historical relics and roles of using historical relic system in Danang city for teaching and studying Vietnamese history in high school
Tác giả: ThS. Dương Thị TuyếtTrang: 80
15TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Strengthening law educating dissemination for students of Danang university
Tác giả: ThS. Huỳnh BọngTrang: 87
16MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH TRONG GIẢNG DẠY BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 11 PHỔ THÔNG
Some typical exercises in teaching grade 11 computing practice
Tác giả: ThS. Lê Viết ChungTrang: 93
17VẬN DỤNG CÁC CẤU TRÚC DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở BẬC PHỔ THÔNG
Application of cooperative - learning structures to teaching chemistry at high school level
Tác giả: Đào Thị Hoàng HoaTrang: 101
18THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHU CẦU CHO VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM QuảN LÝ SINH VIÊN
Design the system of requirements for construction of student management software
Tác giả: ThS. Phạm Hồng PhongTrang: 109
19XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ HỌC” VẬT LÝ 12 THPT
Building and using the website to support the self-study activity and assessment in teaching the chapter : mechanical fluctuation” in grade 12 physics
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng ThanhTrang: 114
20XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ HỌC” VẬT LÝ 12 THPT
Building and using the website to support the self-study activity and assessment in teaching the chapter : mechanical fluctuation” in grade 12 physics
Tác giả: Trương Thị Thuỳ NhungTrang: 114
21SỬ DỤNG COMPONENT ARI QUIZ LITE XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP VÀO WEBSITE ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA 1.5
Using component Ari Quiz lite to construct the system of test and assessment of online students integrated into the website through the Mls Joomla 1.5
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng ThanhTrang: 121
22SỬ DỤNG COMPONENT ARI QUIZ LITE XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP VÀO WEBSITE ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA 1.5
Using component Ari Quiz lite to construct the system of test and assessment of online students integrated into the website through the Mls Joomla 1.5
Tác giả: Nguyễn Thành NhânTrang: 121