Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN37(01).2020

1EFFECT OF IN VITRO CULTURE CONDITIONS ON SOMATIC EMBRYOGENESIS OF Polyscias fruticosa (L.) Harms
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT SINH PHÔI SOMA CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)
Tác giả: Trần Quang Dần, GV.TS. Nguyễn Minh LýTrang: 1
2THE DISTRIBUTION OF THE IONIZATION PULSE AMPLITUDES OF THE FISSION CHAMBER
PHÂN BỐ BIÊN ĐỘ XUNG ION HÓA CỦA BUỒNG PHÂN HẠCH
Tác giả: Cộng sự, TS. Dụng Văn LữTrang: 7
3SOME GENERALIZED METRIC PROPERTIES ON THE HYPERSPACE OF FINITE SUBSETS OF A TOPOLOGICAL SPACE
MỘT SỐ TÍNH CHẤT METRIC SUY RỘNG TRÊN SIÊU KHÔNG GIAN GỒM CÁC TẬP CON HỮU HẠN CỦA MỘT KHÔNG GIAN TOPO
Tác giả: ThS. Ông Văn TuyênTrang: 12
4THE REGULARITY INDEX OF A SET OF SEVEN FAT POINTS IN PROJECTIVE SPACE P4
CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA TẬP 7 ĐIỂM BÉO TRONG KHÔNG GIAN XẠ ẢNH P^4
Tác giả: TS. Trần Nam SinhTrang: 18
5THE EFFECT OF TEMPERATURE AND TIME IN ULTRASOUND ASSISTED EXTRACTION OF PHYCOCYANIN FROM MICROALGAE ARTHROSPIRA PLATENSIS
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN SIÊU ÂM ĐẾN HIỆU QUẢ TÁCH CHIẾT PHYCOCYANIN TỪ SINH KHỐI TẢO ARTHROSPIRA PLATENSIS
Tác giả: GV.TS. Trịnh Đăng MậuTrang: 25
6ROMANIAN DIPLOMATIC EFFORTS WITH THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE ISSUE OF VIETNAM WAR (1966 - 1973)
NỖ LỰC NGOẠI GIAO CỦA RUMANI VỚI HOA KỲ VỀ VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1966 - 1973)
Tác giả: ThS. Nguyễn Thế HàTrang: 30
7SEVERAL SPEECH PHENOMENA ASSOCIATED WITH NUMERALS
MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NÓI NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TỪ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Trọng NgoãnTrang: 39
8LOOKING INTO PATRICK MODIANO’S NOVELS FROM “THEORY ABOUT THE DÉRIVE” OF GUY DEBORD
TIỂU THUYẾT PATRICK MODIANO NHÌN TỪ “LÍ THUYẾT VỀ SỰ TRÔI DẠT” CỦA GUY DEBORD
Tác giả: Trần Thanh NhànTrang: 46
9TRADE RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES AND THE BRITISH WEST INDIES (1823 - 1846)
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA HOA KỲ VÀ TÂY ẤN THUỘC ANH (1823 - 1846)
Tác giả: Cộng sự, ThS. Nguyễn Thị Kim TiếnTrang: 54
10QUESTIONS IN THE INTERVIEW WORK IN DA NANG NEWSPAPER
CÂU HỎI TRONG TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Trần Thị TuyếtTrang: 68
11SOME ISSUES OF TEACHING VIETNAMESE FOR FOREIGNERS BY COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông NghiTrang: 78
12STUDY ON GEOGRAPHY EDUCATION IN BACHELOR’S THESES AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC ĐỊA LÍ TRONG CÁC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: GV.TS. Nguyễn văn TháiTrang: 85